1. Thu gom vận chuyển chất thải
Công ty đã trang bị hệ thống phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại bao gồm 51 xe. Được chia thành 04 nhóm chính: + Nhóm xe bồn: 16 xe. + Nhóm xe tải: 32 xe. + Nhóm xe đầu kéo rơ mooc: 01 xe. + Nhóm xe máy: 02 xe ..

2. Xử lý chất thải nguy hại
Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình được Bộ tài nguyên và môi trường cấp Giấy phép xử lý CTNH số 1-2-3-4-5-6.014.VX (cấp lần 5) ngày 19 tháng 01 năm 2022. I. Địa bàn hoạt động được cấp phép: Vùng Tỉnh Vùng tr..