1. Cơ sở hạ tầng

Cơ sở vật chất
Hiện tại, HIRT được đầu tư cơ sở hạ tầng - trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực môi trường cụ thể: 1. Hệ thống nhà xưởng: + HIRT có 11 xưởng để lưu giữ, xử lý chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Tổng diện tích lưu giữ chất thải lên tới 7000 m2. ..