2. Hồ sơ pháp lý

Giấy phép xử lý CTNH
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại số: 1-2-3-4-5-6.014.VX (cấp lần 5) do Bộ TN & MT cấp ngày 19 tháng 01 năm 2022. ..

Giấy đăng ký kinh doanh
Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình được thành lập ngày 08 tháng 10 năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102963031 ngày 16 tháng 12 năm 2016 (thay đổi lần thứ 8). ..

Giấy chứng nhận ISO 14001:2015
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 ..

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 ..

Giấy chứng nhận ISO 45001:2018
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 ..