Tin Môi Trường

Hà Nội: Những tín hiệu tích cực từ chương trình “Đổi rác lấy quà”
Theo thống kê chi tiết của Công ty Urenco, đã có hơn 3000 người tham gia chương trình và số lượng thu gom rác thải tái chế từ chương trình này đã đạt 15,670 kg. Hơn 1 tháng từ khi bắt đầu triển khai chương trình "Đổi rác thải tái chế lấy quà tặng”, đến nay Công ty TNHH MTV Môi..